Základová deska

Zhotovení základové desky

Základová deska

Svým zákazníkům společnost  DK LIGNUM, spol. s r.o., zajistí zhotovení nejen horní části stavby domu, ale taky jeho spodní část – základovou  desku, případně částečné nebo celé podsklepení domu.

Spodní část stavby domu vyžaduje vzájemnou spolupráci se stavebníkem. Každé místo stavby je jiné a vyžaduje individuelní přístup při řešení zakládání stavby a její následné realizaci. Každý pozemek má různou svažitost, únosnost, složení podloží v místě stavby. Může se projevit výskyt spodních nebo povrchových vod s nutným odvodněním drenáží apod.

zhotovení základové desky………zobrazit více fotografií…►

PŘIPRAVENOST STAVBY:

Připravenost stavby zajišťuje zákazník,
(pokud se nedohodne jinak se společností  DK LIGNUM, spol. s r.o.)

 • měření radonu
 • zaměření a vytyčení stavby podle geometrického plánu s uvedením parcel
 • místa na napojení na inženýrské sítě jsou řádně označeny
 • je zajištěna dokumentace polohového a výškového usazení domu (základové desky) na pozemku
 • zákazník předá projektovou dokumentaci na spodní stavbu, která je potvrzena a pravomocně schválena příslušným stavebním úřadem
 • osazení do terénu, provedení inženýrských sítí od hrany úložné desky k hlavním přípojkám na hraně parcely – voda, elektro, kanalizace, dešťová kanalizace
 • místo stavby bude bez vzrostlé zeleně, dalších staveb, stavební sutě, případě dalších vlivů, které by omezovaly samotnou stavbu
 • geodetické zaměření stavby domu – základové desky
 • stavební elektro-přípojku, 220/ 380 V
 • vodovodní přípojku, vybudování šachty, zajištění vodoměru a zajištění přívodu vody na staveniště

ZHOTOVENÍ  ZÁKLADOVÉ DESKY:

společnost DK LIGNUM, spol. s r.o. zajistí:

●  zpracování dokumentace:

 • výkres úložné desky
 • řez úložnou deskou
 • plyn-ostatní média

●  výstavbu úložné desky, případně částečné nebo celé podsklepení:

 • v základní ceně je úložná deska pro rodinný dům na rovném pozemku s výškou hrany 30 cm nad upraveným terénem
 • tepelná izolace je provedena po obvodu soklu základové desky polystyrenem XPS 30-50 mm
 • v ceně úložné desky jsou přípojky inženýrských sítí a kanalizace od hrany základové desky do vzdálenosti 2,5 m
 • vzdálenost přípojek nad 2,5 m je řešena se zákazníkem individuelně, vždy podle daných podmínek a možností
 • zemnící páska pro hromosvod je součástí dodávky
 • ve standardu dodávky spodní stavby je vodorovné provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti provedena 1x Bitagit 40 Mineral
 • v případě, že  vyplyne z výsledku měření půdního radonu nutnost provést  protiradonové opatření, bude cena za tyto práce doúčtována dle skutečných nákladů
 • zemní práce se provádí v základním nacenění maximálně ve 3.-4. třídě těžitelnosti zeminy. V případě, že práce budou prováděny v zemině nad tyto třídy, bude dle dohody nutné tyto  práce doúčtovat v plné výši
 • konečnou cenu spodní stavby bude dále ovlivňovat  složitost a náročnost zakládání spodní stavby. Jedná se především o změnu únosnosti základových spár, změnu hladiny spodních vod, výskyt povrchových vod s nutným odvodněním drenáží, svažitý terén, vícepráce s výkopovými pracemi, přemístění stavebních hmot, případné odstranění starých stavebních objektů a následné uložení suti

Přesnou cenu za dodávku celé spodní stavby je vždy možné stanovit až po dokončení projektové dokumentace.

DÁLE VÁM NABÍZÍME:

 • komínové těleso, vždy podle Vašeho požadavku, (může se lišit svým průměrem – krb, krbová kamna apod.), vždy poradíme a doporučíme optimální řešení
 • dopojení přípojek na  inženýrské sítě, vždy individuelně podle situace v místě stavby
 • odvodnění povrchových vod z pozemku a napojení na dešťovou kanalizaci
 • okapový chodník
 • přístupové chodníky a vjezdy k domu včetně obrubníků
 • oplocení pozemku, brány, branky
 • plošné dlažby chodníků, vjezdu ke garáží, přístřešku
 • další možnost terénních úprav
Syndikovat obsah